با درود بیکران خدمت عزیزان
با سپاس بیکران از مدیران وب سایت
یک مودم Dlink 2700u موجود هست
که با روشن کردن آن چراغ اول و دوم آن روشن میشود و دیگر هیچ گونه عکس العملی ندارد
با باز کردن دستگاه و بررسی ظاهری قطعات متوجه شدم روی آیسی فلش یک بریدگی دارد انگار آیسی ترک برداشته است
عزیزان در آرشیو برنامه فلش دستگاه موجود نیست لطف کنید و کمک کنید و برنامه را قرار دهید
با سپاس
D- Link Dsl- 2700u h/w ver:z1 F/W ver :ME_1.14