تبليغات در Dplayجديدترين ارسال ها

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • YUHGTFR
  YUHGTFR
  YUHGTFR
 • shklak12
  shklak12
  shklak12
 • thumbu8p
  thumbu8p
  thumbu8p
 • blush
  blush
  blush
 • shklakk 2025
  shklakk 2025
  shklakk 2025
 • YJTYVG
  UYUHB
  UYUHB
 • thumbup1
  thumbup1
  thumbup1
 • dodgy
  dodgy
  dodgy
 • thumbdown
  thumbdown
  thumbdown
 • 1w2e2
  1w2e2
  1w2e2
 • undecided
  undecided
  undecided
 • exclamation
  exclamation
  exclamation
 • shklak23
  shklak23
  shklak23
 • KJNIBJHU
  YUTVUNM
  YUTVUNM
 • shklak18
  shklak18
  shklak18
 • giggle
  giggle
  giggle
 • shklakk 05
  shklakk 05
  shklakk 05
 • HBGVY
  LOINONJB
  LOINONJB
 • shklak16
  shklak16
  shklak16
 • KLM;KI
  UYUBU
  UYUBU
 • shklakk44
  shklakk44
  shklakk44
 • shklak5
  shklak5
  shklak5
 • sarcastic
  sarcastic
  sarcastic
 • image111
  image111
  image111
 • shklak21
  shklak21
  shklak21
 • shkk9la
  shkk9la
  shkk9la
 • menace
  menace
  menace
 • N_aggressive
  N_aggressive
  N_aggressive
 • shy
  shy
  shy
 • 1w2e12
  1w2e12
  1w2e12
 • UJHGFVN
  UJHGFVN
  UJHGFVN
 • cool
  cool
  cool
 • NGV BJH
  VGBYJH
  VGBYJH
 • sleepy
  sleepy
  sleepy
 • OKJHGTY
  OKJHGTY
  OKJHGTY
 • biggrin
  biggrin
  biggrin
 • hapydancsmil
  hapydancsmil
  hapydancsmil
 • shklak99
  shklak99
  shklak99
 • UHGTYBV
  UHGTYBV
  UHGTYBV
 • shklak2
  shklak2
  shklak2
 • UYUYHYB
  UHYJHN
  UHYJHN
 • thankyou2
  thankyou2
  thankyou2
 • 1w2e6
  1w2e6
  1w2e6
 • 1w2e8
  1w2e8
  1w2e8
 • 1w2e11
  1w2e11
  1w2e11
.