تبليغات در Dplayجديدترين ارسال ها

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • NGV BJH
  VGBYJH
  VGBYJH
 • cool
  cool
  cool
 • sleepy
  sleepy
  sleepy
 • OKJHGTY
  OKJHGTY
  OKJHGTY
 • hapydancsmil
  hapydancsmil
  hapydancsmil
 • biggrin
  biggrin
  biggrin
 • shklak99
  shklak99
  shklak99
 • UHGTYBV
  UHGTYBV
  UHGTYBV
 • UYUYHYB
  UHYJHN
  UHYJHN
 • shklak2
  shklak2
  shklak2
 • thankyou2
  thankyou2
  thankyou2
 • YUHGTFR
  YUHGTFR
  YUHGTFR
 • shklak12
  shklak12
  shklak12
 • thumbu8p
  thumbu8p
  thumbu8p
 • blush
  blush
  blush
 • YJTYVG
  UYUHB
  UYUHB
 • shklakk 2025
  shklakk 2025
  shklakk 2025
 • thumbup1
  thumbup1
  thumbup1
 • dodgy
  dodgy
  dodgy
 • 1w2e2
  1w2e2
  1w2e2
 • thumbdown
  thumbdown
  thumbdown
 • undecided
  undecided
  undecided
 • exclamation
  exclamation
  exclamation
 • KJNIBJHU
  YUTVUNM
  YUTVUNM
 • shklak23
  shklak23
  shklak23
 • shklak18
  shklak18
  shklak18
 • giggle
  giggle
  giggle
 • HBGVY
  LOINONJB
  LOINONJB
 • shklakk 05
  shklakk 05
  shklakk 05
 • shklak16
  shklak16
  shklak16
 • KLM;KI
  UYUBU
  UYUBU
 • shklakk44
  shklakk44
  shklakk44
 • shklak5
  shklak5
  shklak5
 • image111
  image111
  image111
 • sarcastic
  sarcastic
  sarcastic
 • shklak21
  shklak21
  shklak21
 • shkk9la
  shkk9la
  shkk9la
 • N_aggressive
  N_aggressive
  N_aggressive
 • menace
  menace
  menace
 • 1w2e12
  1w2e12
  1w2e12
 • shy
  shy
  shy
 • UJHGFVN
  UJHGFVN
  UJHGFVN
 • 1w2e6
  1w2e6
  1w2e6
 • 1w2e8
  1w2e8
  1w2e8
 • 1w2e11
  1w2e11
  1w2e11
.